Loading ...
WELCOME TO NoorServer

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

 

Mime یک سیستم شناسایی فایل می باشد.MimeType روش استاندارد شناسایی محتوا در اینترنت است و با استفاده از آن می توان انواع پسوندهایmime را برای استفاده در وبسایت خود سفارشی نمود.

 

هر فرمتMime شامل یک نوع محتوا (MimeType)و یک زیر نوع (sub Type)است که نوع دیتای ذخیره شده در فایل را مشخص می کند.

جهت اضافه نمودنmime type از سه طریق می توانید اقدام نمائید:

 

راه حل اول: اضافه نمودن از طریق کنترل پنل

 

 1. در کنترل پنل بر روی گزینهwebsitesکلیک نمائید.
 2. بر روی نام وبسایت مورد نظر کلیک کنید.
 3. Tabمربوط بهmime type را انتخاب نمائید. در صورتیکه این قسمت برای شما فعال نمی باشد، لطفا تیکت مبنی بر فعال کردنmime type در قسمت پشتیبانی ارسال نمائید.
 4. بر روی دکمهAdd Mimeکلیک کنید.
 5. در قسمتextentionفرمت فایل و در قسمتmimetype مقدار آن را مطابق لیست وارد نمائید.

 

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

 

راه حل دوم: اضافه نمودن از طریقiis

 

 1. Iisرا در سرور باز کنید.
 2. وبسایت مورد نظر را انتخاب نمائید.
 3. بر روی دکمهMime Typeکلیک کنید.

 

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

 

 1. مطمئن شویدmime typeمربوطه در لیستmime typeهای پیش فرضiis وجود ندارد.  در صورت وجود نداشتن بر روی گزینهAddکلیک کنید.

 

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

 

5.اطلاعات مربوط بهmimetype را وارد نمائید.

 

اضافه کردن Mime Type در ویندوز سرور

 

راه حل سوم: اضافه نمودن در webconfig

 1. فایلweb.configمربوط به وبسایت مورد نظر را باز کنید.
 2. در تگ مربوط به <staticContent> اطلاعاتmime typeرا وارد نمائید.

بعنوان مثال:

<configuration>

    <system.webServer>

        <staticContent>

            <mimeMap fileExtension=”.mp4″ mimeType=”video/mp4″ />

            <mimeMap fileExtension=”.m4v” mimeType=”video/m4v” />

     </staticContent>

    </system.webServer>

</configuration>