Loading ...
WELCOME TO NoorServer

تعمیر دیتابیس از طریق SSH

تعمیر دیتابیس از طریق SSH

Mysql server باید در حال اجرا باشد.
با استفاده از دستور زیر می توانید وضعیت آن را بررسی نمایید:

/etc/init.d/mysql status

اکنون با استفاده از دستور زیر به دیتابیس login میکنیم.

mysql> mysql –u databaseusername –p database password databasename

اکنون دیتابیس مورد نظر که مشکل دارد را بصورت زیر انتخاب می نماییم:

mysql> use databasename;

حال با استفاده از دستور زیر بررسی می نماییم که آیا table مورد نظر مشکل دارد یا خیر:

mysql> check table tablename;

اگر پس از اجرای دستور مقدار NULL به عنوان خروجی قرار گرفت یعنی table خراب است در غیر اینصورت مشکلی ندارد.
در صورتی که table  مشکل داشت برای تعمیر آن از دستور زیر استفاده می نماییم:

mysql> repair table tablename;

اکنون table شما تعمیر میشود.

همچنین میتوانید با استفاده از دستورات زیر در محیط اصلی ssh  اعمال optimize , check و repair را یکباره روی کل table ها انجام دهید.

برای repair :

mysqlcheck -u username -p –auto-repair dbname

برای optimize

mysqlcheck -u username -p —optimizedbname

برای  check

mysqlcheck -u username -p —checkdbname

…………………………

mysqlcheck -u da_admin -p –auto-repair –all-database