Loading ...
WELCOME TO NoorServer

اضافه کردن Mimetype در پلسک

اضافه کردن Mimetype در پلسک

Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. جهت اضافه نمودن Mime type در کنترل پنل پلسک بصورت زیر اقدام نمائید:

پس از لاگین به کنترل پنل گزینهiis settings را انتخاب نمائید.

در صفحه جدید در کادر مقابل قسمتmime types شما لیستی از انواعMime type هایی که بصورت پیش فرض در هاست فعال می باشد را مشاهده می کنید و همچنین می توانید پسوند فایلی که در لیست وجود ندارد را به آن لیست اضافه نمائید. از طریق این لیست می توانید مطمئن شوید mime type مورد نظر شما در لیست mime type های پیش فرض iis  وجود ندارد.

اضافه کردن Mimetype در پلسک

بعنوان مثال در صورتیکه می خواهید در سایتتان فایل هایی با پسوند mp4  قابل دسترس باشند، پسوند mp4 را بصورت زیر به این لیست اضافه می کنید:

video/mp4  .mp4

و سپس تغییرات را از طریق دکمه ok در پائین صفحه ذخیره می نمائید.

در مثال بالا .mp4 پسوند فایل می باشد و video/mp4   نیز  mimetype مشخص شده برای این فرمت است، در لیست زیر فرمت های مختلف بهمراه mimetype مربوط به آن تعریف شده است:

        {“.323”, “text/h323”},

        {“.3g2”, “video/3gpp2”},

        {“.3gp”, “video/3gpp”},

        {“.3gp2”, “video/3gpp2”},

        {“.3gpp”, “video/3gpp”},

        {“.7z”, “application/x-7z-compressed”},

        {“.aa”, “audio/audible”},

        {“.AAC”, “audio/aac”},

        {“.aaf”, “application/octet-stream”},

        {“.aax”, “audio/vnd.audible.aax”},

        {“.ac3”, “audio/ac3”},

        {“.aca”, “application/octet-stream”},

        {“.accda”, “application/msaccess.addin”},

        {“.accdb”, “application/msaccess”},

        {“.accdc”, “application/msaccess.cab”},

        {“.accde”, “application/msaccess”},

        {“.accdr”, “application/msaccess.runtime”},

        {“.accdt”, “application/msaccess”},

        {“.accdw”, “application/msaccess.webapplication”},

        {“.accft”, “application/msaccess.ftemplate”},

        {“.acx”, “application/internet-property-stream”},

        {“.AddIn”, “text/xml”},

        {“.ade”, “application/msaccess”},

        {“.adobebridge”, “application/x-bridge-url”},

        {“.adp”, “application/msaccess”},

        {“.ADT”, “audio/vnd.dlna.adts”},

        {“.ADTS”, “audio/aac”},

        {“.afm”, “application/octet-stream”},

        {“.ai”, “application/postscript”},

        {“.aif”, “audio/x-aiff”},

        {“.aifc”, “audio/aiff”},

        {“.aiff”, “audio/aiff”},

        {“.air”, “application/vnd.adobe.air-application-installer-      package+zip”},

        {“.amc”, “application/x-mpeg”},

        {“.application”, “application/x-ms-application”},

        {“.art”, “image/x-jg”},

        {“.asa”, “application/xml”},

        {“.asax”, “application/xml”},

        {“.ascx”, “application/xml”},

        {“.asd”, “application/octet-stream”},

        {“.asf”, “video/x-ms-asf”},

        {“.ashx”, “application/xml”},

        {“.asi”, “application/octet-stream”},

        {“.asm”, “text/plain”},

        {“.asmx”, “application/xml”},

        {“.aspx”, “application/xml”},

        {“.asr”, “video/x-ms-asf”},

        {“.asx”, “video/x-ms-asf”},

        {“.atom”, “application/atom+xml”},

        {“.au”, “audio/basic”},

        {“.avi”, “video/x-msvideo”},

        {“.axs”, “application/olescript”},

        {“.bas”, “text/plain”},

        {“.bcpio”, “application/x-bcpio”},

        {“.bin”, “application/octet-stream”},

        {“.bmp”, “image/bmp”},

        {“.c”, “text/plain”},

        {“.cab”, “application/octet-stream”},

        {“.caf”, “audio/x-caf”},

        {“.calx”, “application/vnd.ms-office.calx”},

        {“.cat”, “application/vnd.ms-pki.seccat”},

        {“.cc”, “text/plain”},

        {“.cd”, “text/plain”},

        {“.cdda”, “audio/aiff”},

        {“.cdf”, “application/x-cdf”},

        {“.cer”, “application/x-x509-ca-cert”},

        {“.chm”, “application/octet-stream”},

        {“.class”, “application/x-java-applet”},

        {“.clp”, “application/x-msclip”},

        {“.cmx”, “image/x-cmx”},

        {“.cnf”, “text/plain”},

        {“.cod”, “image/cis-cod”},

        {“.config”, “application/xml”},

        {“.contact”, “text/x-ms-contact”},

        {“.coverage”, “application/xml”},

        {“.cpio”, “application/x-cpio”},

        {“.cpp”, “text/plain”},

        {“.crd”, “application/x-mscardfile”},

        {“.crl”, “application/pkix-crl”},

        {“.crt”, “application/x-x509-ca-cert”},

        {“.cs”, “text/plain”},

        {“.csdproj”, “text/plain”},

        {“.csh”, “application/x-csh”},

        {“.csproj”, “text/plain”},

        {“.css”, “text/css”},

        {“.csv”, “text/csv”},

        {“.cur”, “application/octet-stream”},

        {“.cxx”, “text/plain”},

        {“.dat”, “application/octet-stream”},

        {“.datasource”, “application/xml”},

        {“.dbproj”, “text/plain”},

        {“.dcr”, “application/x-director”},

        {“.def”, “text/plain”},

        {“.deploy”, “application/octet-stream”},

        {“.der”, “application/x-x509-ca-cert”},

        {“.dgml”, “application/xml”},

        {“.dib”, “image/bmp”},

        {“.dif”, “video/x-dv”},

        {“.dir”, “application/x-director”},

        {“.disco”, “text/xml”},

        {“.dll”, “application/x-msdownload”},

        {“.dll.config”, “text/xml”},

        {“.dlm”, “text/dlm”},

        {“.doc”, “application/msword”},

        {“.docm”, “application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12”},

        {“.docx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document”},

        {“.dot”, “application/msword”},

        {“.dotm”, “application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12”},

        {“.dotx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template”},

        {“.dsp”, “application/octet-stream”},

        {“.dsw”, “text/plain”},

        {“.dtd”, “text/xml”},

        {“.dtsConfig”, “text/xml”},

        {“.dv”, “video/x-dv”},

        {“.dvi”, “application/x-dvi”},

        {“.dwf”, “drawing/x-dwf”},

        {“.dwp”, “application/octet-stream”},

        {“.dxr”, “application/x-director”},

        {“.eml”, “message/rfc822”},

        {“.emz”, “application/octet-stream”},

        {“.eot”, “application/octet-stream”},

        {“.eps”, “application/postscript”},

        {“.etl”, “application/etl”},

        {“.etx”, “text/x-setext”},

        {“.evy”, “application/envoy”},

        {“.exe”, “application/octet-stream”},

        {“.exe.config”, “text/xml”},

        {“.fdf”, “application/vnd.fdf”},

        {“.fif”, “application/fractals”},

        {“.filters”, “Application/xml”},

        {“.fla”, “application/octet-stream”},

        {“.flr”, “x-world/x-vrml”},

        {“.flv”, “video/x-flv”},

        {“.fsscript”, “application/fsharp-script”},

        {“.fsx”, “application/fsharp-script”},

        {“.generictest”, “application/xml”},

        {“.gif”, “image/gif”},

        {“.group”, “text/x-ms-group”},

        {“.gsm”, “audio/x-gsm”},

        {“.gtar”, “application/x-gtar”},

        {“.gz”, “application/x-gzip”},

        {“.h”, “text/plain”},

        {“.hdf”, “application/x-hdf”},

        {“.hdml”, “text/x-hdml”},

        {“.hhc”, “application/x-oleobject”},

        {“.hhk”, “application/octet-stream”},

        {“.hhp”, “application/octet-stream”},

        {“.hlp”, “application/winhlp”},

        {“.hpp”, “text/plain”},

        {“.hqx”, “application/mac-binhex40”},

        {“.hta”, “application/hta”},

        {“.htc”, “text/x-component”},

        {“.htm”, “text/html”},

        {“.html”, “text/html”},

        {“.htt”, “text/webviewhtml”},

        {“.hxa”, “application/xml”},

        {“.hxc”, “application/xml”},

        {“.hxd”, “application/octet-stream”},

        {“.hxe”, “application/xml”},

        {“.hxf”, “application/xml”},

        {“.hxh”, “application/octet-stream”},

        {“.hxi”, “application/octet-stream”},

        {“.hxk”, “application/xml”},

        {“.hxq”, “application/octet-stream”},

        {“.hxr”, “application/octet-stream”},

        {“.hxs”, “application/octet-stream”},

        {“.hxt”, “text/html”},

        {“.hxv”, “application/xml”},

        {“.hxw”, “application/octet-stream”},

        {“.hxx”, “text/plain”},

        {“.i”, “text/plain”},

        {“.ico”, “image/x-icon”},

        {“.ics”, “application/octet-stream”},

        {“.idl”, “text/plain”},

        {“.ief”, “image/ief”},

        {“.iii”, “application/x-iphone”},

        {“.inc”, “text/plain”},

        {“.inf”, “application/octet-stream”},

        {“.inl”, “text/plain”},

        {“.ins”, “application/x-internet-signup”},

        {“.ipa”, “application/x-itunes-ipa”},

        {“.ipg”, “application/x-itunes-ipg”},

        {“.ipproj”, “text/plain”},

        {“.ipsw”, “application/x-itunes-ipsw”},

        {“.iqy”, “text/x-ms-iqy”},

        {“.isp”, “application/x-internet-signup”},

        {“.ite”, “application/x-itunes-ite”},

        {“.itlp”, “application/x-itunes-itlp”},

        {“.itms”, “application/x-itunes-itms”},

        {“.itpc”, “application/x-itunes-itpc”},

        {“.IVF”, “video/x-ivf”},

        {“.jar”, “application/java-archive”},

        {“.java”, “application/octet-stream”},

        {“.jck”, “application/liquidmotion”},

        {“.jcz”, “application/liquidmotion”},

        {“.jfif”, “image/pjpeg”},

        {“.jnlp”, “application/x-java-jnlp-file”},

        {“.jpb”, “application/octet-stream”},

        {“.jpe”, “image/jpeg”},

        {“.jpeg”, “image/jpeg”},

        {“.jpg”, “image/jpeg”},

        {“.js”, “application/x-javascript”},

        {“.jsx”, “text/jscript”},

        {“.jsxbin”, “text/plain”},

        {“.latex”, “application/x-latex”},

        {“.library-ms”, “application/windows-library+xml”},

        {“.lit”, “application/x-ms-reader”},

        {“.loadtest”, “application/xml”},

        {“.lpk”, “application/octet-stream”},

        {“.lsf”, “video/x-la-asf”},

        {“.lst”, “text/plain”},

        {“.lsx”, “video/x-la-asf”},

        {“.lzh”, “application/octet-stream”},

        {“.m13”, “application/x-msmediaview”},

        {“.m14”, “application/x-msmediaview”},

        {“.m1v”, “video/mpeg”},

        {“.m2t”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

        {“.m2ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

        {“.m2v”, “video/mpeg”},

        {“.m3u”, “audio/x-mpegurl”},

        {“.m3u8”, “audio/x-mpegurl”},

        {“.m4a”, “audio/m4a”},

        {“.m4b”, “audio/m4b”},

        {“.m4p”, “audio/m4p”},

        {“.m4r”, “audio/x-m4r”},

        {“.m4v”, “video/x-m4v”},

        {“.mac”, “image/x-macpaint”},

        {“.mak”, “text/plain”},

        {“.man”, “application/x-troff-man”},

        {“.manifest”, “application/x-ms-manifest”},

        {“.map”, “text/plain”},

        {“.master”, “application/xml”},

        {“.mda”, “application/msaccess”},

        {“.mdb”, “application/x-msaccess”},

        {“.mde”, “application/msaccess”},

        {“.mdp”, “application/octet-stream”},

        {“.me”, “application/x-troff-me”},

        {“.mfp”, “application/x-shockwave-flash”},

        {“.mht”, “message/rfc822”},

        {“.mhtml”, “message/rfc822”},

        {“.mid”, “audio/mid”},

        {“.midi”, “audio/mid”},

        {“.mix”, “application/octet-stream”},

        {“.mk”, “text/plain”},

        {“.mmf”, “application/x-smaf”},

        {“.mno”, “text/xml”},

        {“.mny”, “application/x-msmoney”},

        {“.mod”, “video/mpeg”},

        {“.mov”, “video/quicktime”},

        {“.movie”, “video/x-sgi-movie”},

        {“.mp2”, “video/mpeg”},

        {“.mp2v”, “video/mpeg”},

        {“.mp3”, “audio/mpeg”},

        {“.mp4”, “video/mp4”},

        {“.mp4v”, “video/mp4”},

        {“.mpa”, “video/mpeg”},

        {“.mpe”, “video/mpeg”},

        {“.mpeg”, “video/mpeg”},

        {“.mpf”, “application/vnd.ms-mediapackage”},

        {“.mpg”, “video/mpeg”},

        {“.mpp”, “application/vnd.ms-project”},

        {“.mpv2”, “video/mpeg”},

        {“.mqv”, “video/quicktime”},

        {“.ms”, “application/x-troff-ms”},

        {“.msi”, “application/octet-stream”},

        {“.mso”, “application/octet-stream”},

        {“.mts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

        {“.mtx”, “application/xml”},

        {“.mvb”, “application/x-msmediaview”},

        {“.mvc”, “application/x-miva-compiled”},

        {“.mxp”, “application/x-mmxp”},

        {“.nc”, “application/x-netcdf”},

        {“.nsc”, “video/x-ms-asf”},

        {“.nws”, “message/rfc822”},

        {“.ocx”, “application/octet-stream”},

        {“.oda”, “application/oda”},

        {“.odc”, “text/x-ms-odc”},

        {“.odh”, “text/plain”},

        {“.odl”, “text/plain”},

        {“.odp”, “application/vnd.oasis.opendocument.presentation”},

        {“.ods”, “application/oleobject”},

        {“.odt”, “application/vnd.oasis.opendocument.text”},

        {“.one”, “application/onenote”},

        {“.onea”, “application/onenote”},

        {“.onepkg”, “application/onenote”},

        {“.onetmp”, “application/onenote”},

        {“.onetoc”, “application/onenote”},

        {“.onetoc2”, “application/onenote”},

        {“.orderedtest”, “application/xml”},

        {“.osdx”, “application/opensearchdescription+xml”},

        {“.p10”, “application/pkcs10”},

        {“.p12”, “application/x-pkcs12”},

        {“.p7b”, “application/x-pkcs7-certificates”},

        {“.p7c”, “application/pkcs7-mime”},

        {“.p7m”, “application/pkcs7-mime”},

        {“.p7r”, “application/x-pkcs7-certreqresp”},

        {“.p7s”, “application/pkcs7-signature”},

        {“.pbm”, “image/x-portable-bitmap”},

        {“.pcast”, “application/x-podcast”},

        {“.pct”, “image/pict”},

        {“.pcx”, “application/octet-stream”},

        {“.pcz”, “application/octet-stream”},

        {“.pdf”, “application/pdf”},

        {“.pfb”, “application/octet-stream”},

        {“.pfm”, “application/octet-stream”},

        {“.pfx”, “application/x-pkcs12”},

        {“.pgm”, “image/x-portable-graymap”},

        {“.pic”, “image/pict”},

        {“.pict”, “image/pict”},

        {“.pkgdef”, “text/plain”},

        {“.pkgundef”, “text/plain”},

        {“.pko”, “application/vnd.ms-pki.pko”},

        {“.pls”, “audio/scpls”},

        {“.pma”, “application/x-perfmon”},

        {“.pmc”, “application/x-perfmon”},

        {“.pml”, “application/x-perfmon”},

        {“.pmr”, “application/x-perfmon”},

        {“.pmw”, “application/x-perfmon”},

        {“.png”, “image/png”},

        {“.pnm”, “image/x-portable-anymap”},

        {“.pnt”, “image/x-macpaint”},

        {“.pntg”, “image/x-macpaint”},

        {“.pnz”, “image/png”},

        {“.pot”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

        {“.potm”, “application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12”},

        {“.potx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template”},

        {“.ppa”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

        {“.ppam”, “application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12”},

        {“.ppm”, “image/x-portable-pixmap”},

        {“.pps”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

        {“.ppsm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12”},

        {“.ppsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow”},

        {“.ppt”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

        {“.pptm”, “application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12”},

        {“.pptx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation”},

        {“.prf”, “application/pics-rules”},

        {“.prm”, “application/octet-stream”},

        {“.prx”, “application/octet-stream”},

        {“.ps”, “application/postscript”},

        {“.psc1”, “application/PowerShell”},

        {“.psd”, “application/octet-stream”},

        {“.psess”, “application/xml”},

        {“.psm”, “application/octet-stream”},

        {“.psp”, “application/octet-stream”},

        {“.pub”, “application/x-mspublisher”},

        {“.pwz”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

        {“.qht”, “text/x-html-insertion”},

        {“.qhtm”, “text/x-html-insertion”},

        {“.qt”, “video/quicktime”},

        {“.qti”, “image/x-quicktime”},

        {“.qtif”, “image/x-quicktime”},

        {“.qtl”, “application/x-quicktimeplayer”},

        {“.qxd”, “application/octet-stream”},

        {“.ra”, “audio/x-pn-realaudio”},

        {“.ram”, “audio/x-pn-realaudio”},

        {“.rar”, “application/octet-stream”},

        {“.ras”, “image/x-cmu-raster”},

        {“.rat”, “application/rat-file”},

        {“.rc”, “text/plain”},

        {“.rc2”, “text/plain”},

        {“.rct”, “text/plain”},

        {“.rdlc”, “application/xml”},

        {“.resx”, “application/xml”},

        {“.rf”, “image/vnd.rn-realflash”},

        {“.rgb”, “image/x-rgb”},

        {“.rgs”, “text/plain”},

        {“.rm”, “application/vnd.rn-realmedia”},

        {“.rmi”, “audio/mid”},

        {“.rmp”, “application/vnd.rn-rn_music_package”},

        {“.roff”, “application/x-troff”},

        {“.rpm”, “audio/x-pn-realaudio-plugin”},

        {“.rqy”, “text/x-ms-rqy”},

        {“.rtf”, “application/rtf”},

        {“.rtx”, “text/richtext”},

        {“.ruleset”, “application/xml”},

        {“.s”, “text/plain”},

        {“.safariextz”, “application/x-safari-safariextz”},

        {“.scd”, “application/x-msschedule”},

        {“.sct”, “text/scriptlet”},

        {“.sd2”, “audio/x-sd2”},

        {“.sdp”, “application/sdp”},

        {“.sea”, “application/octet-stream”},

        {“.searchConnector-ms”, “application/windows-search-connector+xml”},

        {“.setpay”, “application/set-payment-initiation”},

        {“.setreg”, “application/set-registration-initiation”},

        {“.settings”, “application/xml”},

        {“.sgimb”, “application/x-sgimb”},

        {“.sgml”, “text/sgml”},

        {“.sh”, “application/x-sh”},

        {“.shar”, “application/x-shar”},

        {“.shtml”, “text/html”},

        {“.sit”, “application/x-stuffit”},

        {“.sitemap”, “application/xml”},

        {“.skin”, “application/xml”},

        {“.sldm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12”},

        {“.sldx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide”},

        {“.slk”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.sln”, “text/plain”},

        {“.slupkg-ms”, “application/x-ms-license”},

        {“.smd”, “audio/x-smd”},

        {“.smi”, “application/octet-stream”},

        {“.smx”, “audio/x-smd”},

        {“.smz”, “audio/x-smd”},

        {“.snd”, “audio/basic”},

        {“.snippet”, “application/xml”},

        {“.snp”, “application/octet-stream”},

        {“.sol”, “text/plain”},

        {“.sor”, “text/plain”},

        {“.spc”, “application/x-pkcs7-certificates”},

        {“.spl”, “application/futuresplash”},

        {“.src”, “application/x-wais-source”},

        {“.srf”, “text/plain”},

        {“.SSISDeploymentManifest”, “text/xml”},

        {“.ssm”, “application/streamingmedia”},

        {“.sst”, “application/vnd.ms-pki.certstore”},

        {“.stl”, “application/vnd.ms-pki.stl”},

        {“.sv4cpio”, “application/x-sv4cpio”},

        {“.sv4crc”, “application/x-sv4crc”},

        {“.svc”, “application/xml”},

        {“.swf”, “application/x-shockwave-flash”},

        {“.t”, “application/x-troff”},

        {“.tar”, “application/x-tar”},

        {“.tcl”, “application/x-tcl”},

        {“.testrunconfig”, “application/xml”},

        {“.testsettings”, “application/xml”},

        {“.tex”, “application/x-tex”},

        {“.texi”, “application/x-texinfo”},

        {“.texinfo”, “application/x-texinfo”},

        {“.tgz”, “application/x-compressed”},

        {“.thmx”, “application/vnd.ms-officetheme”},

        {“.thn”, “application/octet-stream”},

        {“.tif”, “image/tiff”},

        {“.tiff”, “image/tiff”},

        {“.tlh”, “text/plain”},

        {“.tli”, “text/plain”},

        {“.toc”, “application/octet-stream”},

        {“.tr”, “application/x-troff”},

        {“.trm”, “application/x-msterminal”},

        {“.trx”, “application/xml”},

        {“.ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

        {“.tsv”, “text/tab-separated-values”},

        {“.ttf”, “application/octet-stream”},

        {“.tts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

        {“.txt”, “text/plain”},

        {“.u32”, “application/octet-stream”},

        {“.uls”, “text/iuls”},

        {“.user”, “text/plain”},

        {“.ustar”, “application/x-ustar”},

        {“.vb”, “text/plain”},

        {“.vbdproj”, “text/plain”},

        {“.vbk”, “video/mpeg”},

        {“.vbproj”, “text/plain”},

        {“.vbs”, “text/vbscript”},

        {“.vcf”, “text/x-vcard”},

        {“.vcproj”, “Application/xml”},

        {“.vcs”, “text/plain”},

        {“.vcxproj”, “Application/xml”},

        {“.vddproj”, “text/plain”},

        {“.vdp”, “text/plain”},

        {“.vdproj”, “text/plain”},

        {“.vdx”, “application/vnd.ms-visio.viewer”},

        {“.vml”, “text/xml”},

        {“.vscontent”, “application/xml”},

        {“.vsct”, “text/xml”},

        {“.vsd”, “application/vnd.visio”},

        {“.vsi”, “application/ms-vsi”},

        {“.vsix”, “application/vsix”},

        {“.vsixlangpack”, “text/xml”},

        {“.vsixmanifest”, “text/xml”},

        {“.vsmdi”, “application/xml”},

        {“.vspscc”, “text/plain”},

        {“.vss”, “application/vnd.visio”},

        {“.vsscc”, “text/plain”},

        {“.vssettings”, “text/xml”},

        {“.vssscc”, “text/plain”},

        {“.vst”, “application/vnd.visio”},

        {“.vstemplate”, “text/xml”},

        {“.vsto”, “application/x-ms-vsto”},

        {“.vsw”, “application/vnd.visio”},

        {“.vsx”, “application/vnd.visio”},

        {“.vtx”, “application/vnd.visio”},

        {“.wav”, “audio/wav”},

        {“.wave”, “audio/wav”},

        {“.wax”, “audio/x-ms-wax”},

        {“.wbk”, “application/msword”},

        {“.wbmp”, “image/vnd.wap.wbmp”},

        {“.wcm”, “application/vnd.ms-works”},

        {“.wdb”, “application/vnd.ms-works”},

        {“.wdp”, “image/vnd.ms-photo”},

        {“.webarchive”, “application/x-safari-webarchive”},

        {“.webtest”, “application/xml”},

        {“.wiq”, “application/xml”},

        {“.wiz”, “application/msword”},

        {“.wks”, “application/vnd.ms-works”},

        {“.WLMP”, “application/wlmoviemaker”},

        {“.wlpginstall”, “application/x-wlpg-detect”},

        {“.wlpginstall3”, “application/x-wlpg3-detect”},

        {“.wm”, “video/x-ms-wm”},

        {“.wma”, “audio/x-ms-wma”},

        {“.wmd”, “application/x-ms-wmd”},

        {“.wmf”, “application/x-msmetafile”},

        {“.wml”, “text/vnd.wap.wml”},

        {“.wmlc”, “application/vnd.wap.wmlc”},

        {“.wmls”, “text/vnd.wap.wmlscript”},

        {“.wmlsc”, “application/vnd.wap.wmlscriptc”},

        {“.wmp”, “video/x-ms-wmp”},

        {“.wmv”, “video/x-ms-wmv”},

        {“.wmx”, “video/x-ms-wmx”},

        {“.wmz”, “application/x-ms-wmz”},

        {“.wpl”, “application/vnd.ms-wpl”},

        {“.wps”, “application/vnd.ms-works”},

        {“.wri”, “application/x-mswrite”},

        {“.wrl”, “x-world/x-vrml”},

        {“.wrz”, “x-world/x-vrml”},

        {“.wsc”, “text/scriptlet”},

        {“.wsdl”, “text/xml”},

        {“.wvx”, “video/x-ms-wvx”},

        {“.x”, “application/directx”},

        {“.xaf”, “x-world/x-vrml”},

        {“.xaml”, “application/xaml+xml”},

        {“.xap”, “application/x-silverlight-app”},

        {“.xbap”, “application/x-ms-xbap”},

        {“.xbm”, “image/x-xbitmap”},

        {“.xdr”, “text/plain”},

        {“.xht”, “application/xhtml+xml”},

        {“.xhtml”, “application/xhtml+xml”},

        {“.xla”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xlam”, “application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12”},

        {“.xlc”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xld”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xlk”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xll”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xlm”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xls”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xlsb”, “application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12”},

        {“.xlsm”, “application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12”},

        {“.xlsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet”},

        {“.xlt”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xltm”, “application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12”},

        {“.xltx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template”},

        {“.xlw”, “application/vnd.ms-excel”},

        {“.xml”, “text/xml”},

        {“.xmta”, “application/xml”},

        {“.xof”, “x-world/x-vrml”},

        {“.XOML”, “text/plain”},

        {“.xpm”, “image/x-xpixmap”},

        {“.xps”, “application/vnd.ms-xpsdocument”},

        {“.xrm-ms”, “text/xml”},

        {“.xsc”, “application/xml”},

        {“.xsd”, “text/xml”},

        {“.xsf”, “text/xml”},

        {“.xsl”, “text/xml”},

        {“.xslt”, “text/xml”},

        {“.xsn”, “application/octet-stream”},

        {“.xss”, “application/xml”},

        {“.xtp”, “application/octet-stream”},

        {“.xwd”, “image/x-xwindowdump”},

        {“.z”, “application/x-compress”},

        {“.zip”, “application/x-zip-compressed”},