Loading ...
WELCOME TO NoorServer

آموزش راه انداری FTP با پاورشل

آموزش راه انداری FTP با پاورشل

1- ابتدا پاورشل خود را با دسترسی Administrator باز کنید.

2- در ابتدا اگر تا به این لحظه سرویس FTP را بر روی IIS خود نصب نکرده‌اید با دستور زیر آن را نصب کنید.

Install-WindowsFeature Web-FTP-Server

3- پس از نصب FTP Server ، دستور زیر را وارد کنید تا ماژول کار با IIS وارد شود.

Import-Module WebAdministration

4- پس از ایمورت شدن ماژول مورد نظر ، یک دایرکتوری با دستور زیر بسازید.

New-Item c:\gloryFtpDir -Type Directory

5- سپس دستور زیر را وارد کنید تا یک سایت FTP ساخته شود و پورت و آدرس IP سرور بر روی آن تنظیم گردد.

New-WebFtpSite -Name "gloryftp" -Port 21 -IPAddress 192.168.1.101 -Force

دقت داشته باشید که به جای IP وارد شده آدرس IP سرور خود و به جای gloryftp نام مورد نظر خود برای FTP را وارد کنید.

6- سپس دستور زیر را وارد نمایید تا سایت FTP شما به دایرکتوری که در مرحله چهارم ساخته‌اید لینک گردد.

cmd /c \windows\system32\inetsrv\appcmd set site "gloryftp" "-virtualdirectorydefaults.physicalpath:c:\gloryFtpDir"

7- در ادامه پیکربندی سایت FTP با پاورشل ، دستور زیر را برای تنظیم Authentication سایت خود وارد نمایید.

Set-ItemProperty IIS:\Sites\gloryftp -Name ftpServer.security.authentication.basicAuthentication.enabled -Value $true

7- پس از ساخت سایت FTP و لینک دادن آن به دایرکتوری مربوطه ، دستورات زیر را برای تنظیم SSL وارد کنید.

نکته : این دستور برای تنظیم SSL بر روی گزینه No SSL است و در صورتی که شما در نظر دارید از گواهینامه امنیتی برای FTP خود استفاده کنید ، باید آن را در این قسمت وارد نمایید.

Set-ItemProperty IIS:\Sites\gloryftp -Name ftpServer.security.ssl.controlChannelPolicy -Value 0
Set-ItemProperty IIS:\Sites\gloryftp -Name ftpServer.security.ssl.dataChannelPolicy -Value 0

8- سپس دستور زیر را وارد کنید تا تنظیمات Authorization سایت FTP شما تنظیم گردد.

Add-WebConfiguration -Filter /system.ftpserver/security/authorization -Value (@{AccessType="Allow"; Users="Administrator"; Permissions="Read,Write"}) -PSPath IIS: -Location gloryftp

نکته 1 : در صورتی که پس از راه اندازی سایت FTP خود ، برای ورود به آن با ارور 530 برخورد داشتید ، بدانید Authorization بدرستی تنظیم نشده است.

نکته 2 : برای دسترسی دادن به یوزر دیگر ، در دستور بالا ، نام یوزر مورد نظر را به جای Administrator وارد کنید.

10- در پایان سایت FTP خود را ریستارت کرده و پس از ریستارت از آن استفاده نمایید.

Restart-WebItem "iis:\sites\gloryftp"

ا