Loading ...
WELCOME TO NoorServer

فعال سازی Custombuild 2.0 در Direct Admin

فعال سازی Custombuild 2.0 در Direct Admin

تشخیص نسخه Custombuild :

جهت بررسی نسخه custombuild فایل options.conf در مسیر  زیر را باز نموده  و نسخه فعال را چک نموده و یا از دستور زیر استفاده کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version
در صورتی که ورژن custombuild سرور 2 باشد نتیجه ای مانند زیر را مشاهده خواهید نمود:
2.0.0 (rev: 1680)

 

جهت ارتقا ورژن custombuild بصورت زیر عمل کنید:

 

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build all d
./build rewrite_confs