Loading ...
WELCOME TO NoorServer

رفع خطا Unrecognized database format ‘C:\www\…\db.mdb

رفع خطا Unrecognized database format 'C:\www\...\db.mdb

در صورتیکه سایت شما با خطای Unrecognized database format ‘C:\www\…\db.mdb’ مواجه گردید، جهت رفع مشکل دیتابیس سایت را repair نمائید.

جهت repair دیتابیس نیز بصورت زیر عمل نمائید:

در 2010 Microsoft Access از منو اصلی گزینه Database Tools  را انتخاب نمائید.

رفع خطا Unrecognized database format 'C:\www\...\db.mdb

سپس Compact and Repair Database را انتخاب کنید. مسیر فایل دیتابیسی که با مشکل مواجه می باشد  را مشخص نموده و بر روی گزینه compact کلیک نمائید. Microsoft Access دیتابیس را  repair نموده و فایل دیتابیس جدید و سالمی ایجاد می کند و شما می توانید آن را در مکان دلخواه ذخیره نمائید. در مرحله پایانی دیتابیس جدید را با همان نام، جایگزین دیتابیس قبلی نمائید.